នគរបាលកម្ពុជា និងតម្រួតឡាវ ប្រជុំពិភាក្សាការងារទ្វេភាគី សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់