ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសដល់គ្រប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ហាមធ្វើប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ចរាចរ​លុយអេឡិចត្រូនិក ពពួក Bitcoin, អ្នកលើ្មសនឹងទទួលទោសតាមច្បាប់