ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ចុះ MoU ជាមួយ ប.ស.ស ផ្ដល់សេវាកម្ម បង់ភាគទាន និងការទូទាត់របបឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករ-កម្មការិនី