ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖ ការប្រើប្រាស់រៀលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ