ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន៖ យុវជនកម្ពុជា មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រកួតប្រជែង ដណ្តើមការងារល្អៗ ក្នុងទីផ្សារអាស៊ាន