ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន៖ រដ្ឋាភិបាលឆែក បានលុបបំណុលកម្ពុជា ប្រមាណ៨០% និងនៅសេសសល់ ប្រែក្លាយជាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ លើវិស័យផ្សេងៗ