ទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅអាមេរិក៖ បើកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឱ្យដើរផ្ទុយពីប្រយោជន៍ជាតិ នោះវាជារឿងអាក្រក់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជា