ជំនួបទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា-ចិន៖ ចិនត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាជាង២៧០លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងតូច-ធំ អភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា