ជប៉ុន ពិចារណាផ្តល់ថវិកាដោះមីន រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ASEM និងអាស៊ាន នៅកម្ពុជា