ជប៉ុនមើលឃើញកម្ពុជាជាកន្លែងមានសក្តានុពលសម្រាប់វិនិយោគ និងស្នើសម្ដេច​តេជោ ​បន្តគាំទ្រការវិនិយោគរបស់ខ្លួន