ឆ្នាំ២០១៨ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង៣ ទទួលបានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ប្រមាណ១០លាននាក់, កើនឡើង២លាននាក់ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧