ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិ បាន២,១៩៧.៨៥លានដុល្លារ, ៥ឆ្នាំចុងក្រោយពន្ធដារ សម្រេចបាននូវកំណើនចំណូលពន្ធ​ ក្នុង​រង្វង់២០%ក្នុង១ឆ្នាំ