ចិន ពង្រីកវិសាលភាពផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋកម្ពុជា-ចិន