គ.ជ.ប អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងការបិទផ្សាយ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងឈ្មោះអ្នកត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី នៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំ-សង្កាត់