គ.ជ.ប ផលិតសៀវភៅសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់