គ.ជ.ប ប្រកាសថា បក្សនយោបាយ៤ ដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត ៧៥នាក់ សម្រាប់ចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ព្រឹទ្ធសភា