គ.ជ.ប បង្ហាញឈ្មោះ និងស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បក្សនយោបាយ​ទាំង១២ ត្រូវដាក់លើ​សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់