គ.ជ.ប នឹងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ១ឧសភាតទៅ