គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីសម្រេច អនុញ្ញាតឱ្យមាន ភ្ញៀវបរទេសពិសេស ចូលរួមពិនិត្យ ការបោះឆ្នោត