គ.ជ.ប ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានពីប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៅកម្ពុជា