គ.ជ.ប ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថ្មីម្ដងទៀត ស្ដីពីការផ្ដល់ប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្ដរជាតិដោយ គ.ជ.ប