គ.ជ.ប ចេញប្រកាសជាផ្លូវការ កំណត់យកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ដ្រ នីតិកាលទី៦ និងបង្ហាញអាសនៈ​តាមមណ្ឌលនីមួយៗ