គ.ជ.ប ចេញគោលការណ៍សម្រាប់ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ-អន្ដរជាតិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ ឬពិភាក្សា អំពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្ស អំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត