គ.ជ.ប៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ដែលចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា មានចំនួនសរុប២៧៦នាក់ មកពីសមាគមចំនួន១២