គ.ជ.ប៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត៤២ម៉ឺននាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី