គ.ជ.ប៖ ការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោត ខណៈការិយាល័យជាច្រើនទៀតជិតនឹងបញ្ចប់, គ្មានបាតុភាពណាមួយរំខានដល់ការបោះឆ្នោតឡើយ