គ.ជ.ប៖ ការលាលែងរបស់ សមាជិក គ.ជ.ប ៣រូប មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខាងមុខនេះទេ