គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ២០១៩ ប.ស.ស ចុះបញ្ជីមន្ដ្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជនជាង៣១ម៉ឺននាក់