ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា នៅវិមានសន្តិភាព