ក្រុមហ៊ុនមីណេបៀរបស់ជប៉ុន ប្រកាសជួយដាក់អំពូលភ្លើង ៧ពាន់អំពូលតាមផ្លូវនៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប