ក្រសួង ៨ នឹងមានការរុះរើ, មន្ត្រីបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រក្សាមុខតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាល