ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បោះផ្សាយសៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅដ៏មានសារសំខាន់​ អំពីការផលិតទឹកស្អាត និងការកំណត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អាត ដើម្បីជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ