ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសហាមឃាត់ការនាំចូល, ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់សេរ៉ូម Glutaone 600 ព្រោះមិនបានចុះបញ្ជីកា និងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីក្រសួង