ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានបង្ការជំងឺរលាកសួត បង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី ដែលកំពុងផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅចិន