ក្រសួងសុខាភិបាល ចំណាយជាង២១លានដុល្លារ ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងថែទាំសុខភាព