ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ចំពោះសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ ធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានចុះបញ្ជី