ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូល និងខេត្ត១ផលិតផល១ កម្ពុជា លើកទី១២ នៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូ!