ក្រសួងទេសចរណ៍៖ ៣ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌភ្ញៀវទេសចរជាង១.២លាននាក់ បានចេញទៅកម្សាន្តតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានា ទូទាំងប្រទេស