ក្រសួងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Cellcard, Metfone និង Smart ស្វែងរកការឯភាពគ្នា កំណត់តម្លៃទាបបំផុតមួយ ដើម្បីធានាឲ្យបានប្រកួតប្រជែងស្មោះត្រង់ និងស្របតាមច្បាប់