ក្រសួងការងារ៖ រយៈពេល១៩ថ្ងៃមកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង៩១២.៨លានរៀល ឧបត្ថម្ភដល់កម្មការិនីសម្រាលកូនសរុបចំនួន២២៨២នាក់