ក្នុងខែធ្នូនេះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន៣១ សរុបទុនវិនិយោគរហូតដល់ជាង២ពាន់លានដុល្លារ