កូរ៉េខាងត្បូង ព្រមព្រៀងផ្តល់ឥណទានសម្បទាន ជាង៦៣លានដុល្លារដល់កម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅ