គ.ជ.ប ប្រកាសជ្រើសរើស ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ-សង្កាត់ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

FN ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំសង្កាត់ ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ។

...ReadMore

គ.ជ.ប បង្ហាញពីប្រតិទិន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៨

FN ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបង្ហាញនូវប្រតិទិន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៧ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៨។

ក្នុងប្រតិទិននោះ បង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទ និងសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗ ដែលត្រូវធ្វើគាំទ្រដល់ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ៕

...ReadMore