កម្ពុជា និងចិន ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចំនួន៨ ក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរ