កម្ពុជា-ថៃ នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក ក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីលទ្ធផលពិភាក្សាការងារប្រកបដោយជោគជ័យ