កម្ពុជា-តួកគី សន្យាជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍