កម្ពុជា គ្រោងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ Miss Globle នៅចុងឆ្នាំនេះ