កម្ពុជារកចំណូលបានជាង៦១លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូជិត៥ម៉ឺនតោន នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំនេះ