កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង២១ម៉ឺនតោន កើនឡើង៨ភាគរយ នៅ៤ខែដំបូងឆ្នាំនេះ