កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤២ម៉ឺនតោន កើនឡើង១៦% នៅរយៈពេល៩ ខែឆ្នាំ២០១៧, ចិនជាប់លេខ១ នាំចូលបាន១២ម៉ឺនតោន